เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานอาคารสถานที่

นายปิยวิทย์ หนุมาศ
หัวหน้างาน
นายภักดี เรืองศรี
เจ้าหน้าที่งาน
นายสมโชค ทิพย์มณี
เจ้าหน้าที่งาน
นายนิคม นราภักดี
เจ้าหน้าที่งาน
นายคมกริช พลเดช
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาววริยา อาหลี
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวสกาวรัตน์ เห็นพร้อม
เจ้าหน้าทีงาน
นางสาวพรพิมล จงจิตร
เจ้าหน้าทีงาน
นายภูสิทธิ์ ใจดี
เจ้าหน้าทีงาน
นางสาวฉัตรกมล พุ่มทิม
เจ้าหน้าที่งาน
นางลลิตา สมใหญ่
เจ้าหน้าที่งาน
นายณัฐพงศ์ พลโคตร
เจ้าหน้าที่งานน
นายณรงค์กร ทองหมื่น
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวสุภาพร อามิตร
เจ้าหน้าที่งาน
นายภฤษฎิ์ ถนอมชู
เจ้าหน้าที่งาน
นางพรเกษม จันทวิเศษ
เจ้าหน้าที่งาน
นายสุริยา กาญจนานิจ
คนงาน
นายพรชัย บุญสำราญ
คนงาน
นายสมศักดิ์ ลัทธิพรหม
คนงาน
นายสมพร บุญสำราญ
คนงาน
นายอิศเรศ อิสลาม
คนงาน
นายนพรัตน์ อิสลาม
คนงาน
นางปราณี บุญสำราญ
คนงาน
นางอภิญญา อ่อนวัช
คนงาน
นางวีรนุช กิ่งรัตน์
คนงาน
นายชัชวีร์ วรรณทอง
ช่างไฟฟ้า
นายภักดี สระบัว
ช่างซ่อมบำรุง
นายไตรรัตน์ ราโชกาญจน์
พนง.รักษาความปลอดภัย
นายสัญญา บุญสำราญ
พนง.รักษาความปลอดภัย
^