เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลหลักสูตร

การดำเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปิดทำการสอน 5 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ, ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเตรียมอาชีวศึกษา ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปตอ. เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และตลาดแรงงาน คือ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนต้น หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ มี 4 ประเภทวิชา ดังนี้
    1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี 6 สาขาวิชา คือ
        1) สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี)
        2) สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด)
        3) สาขาวิชาการเลขานุการ (สาขางานการเลขานุการ)
        4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
        5) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี), สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (ทวิภาคี))
        6) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (สาขางานภาษาต่างประเทศ)
    1.2 ประเภทวิชาคหกรรม มี 3 สาขาวิชา คือ
        1) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ (สาขางานแฟชั่นดีไซต์, สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น)
        2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานอาหารและโภชนาการ)
        3) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์, สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม)
     1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว มี 2 สาขาวิชา คือ
        1) สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานการโรงแรม)
        2) สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานการท่องเที่ยว)
     1.4 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา คือ
        1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ มี 4 ประเภทวิชา ดังนี้
    2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี 9 สาขาวิชา คือ
        1) สาขาวิชาการบัญชี
        2) สาขาวิชาการตลาด
        3) สาขาวิชาการเลขานุการ
        4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        5) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป, สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ)
        6) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
        7) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
        8) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
        9) สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
  2.2 ประเภทวิชาคหกรรม มี 4 สาขาวิชา คือ
        1) สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
        2) สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
        3) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานอาหารและโภชนาการ, สาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ)
        4) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์, สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม)
  2.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มี 2 สาขาวิชา คือ
         1) สาขาวิชาการโรงแรม (สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม,สาขางานบริการบนเรือสำราญ)
         2) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  2.4 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา คือ
        1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ
^