เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สถานศึกษาชั้นนำด้านวิชาชีพสู่สากล

ครูยุคใหม่ใส่ใจศิษย์ รอบรู้วิทยาการ เชี่ยวชาญพัฒนาคน ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
^