เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายคมกริช พลเดช
หัวหน้างาน
นางสาวจินดาหรา ขำคม
เจ้าหน้าที่งาน
นางอารี มีบุญมาก
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวกัณฐิกา แสงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาคร ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่งาน
นางพัชนี โกมัย
เจ้าหน้าที่งาน
นางศุภรัตน์ ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่งาน
นางวิลาวัลย์ เกตุแก้ว
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวนริศา มีภพ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวภูริชญา คงชาติ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวนาถธิดา พงศ์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวนภาภรณ์ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่งาน
นายปริญญา ดาโหะ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวณัฐสุดา คงทอง
เจ้าหน้าที่งาน
นายวีรวัฒน์ รักดี
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวยุหงษ์ บัวสกุล
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวปัทมา หงส์บิน
เจ้าหน้าที่งาน
นางลลิตา สมเขาใหญ่
เจ้าหน้าที่งาน
^