เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

นางสุชาดา นิลสาขา
หัวหน้างาน
นางเบญจวรรณ พนมรักษ์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวรัชนีวรรณ ศรีทองเพิง
เจ้าหน้าที่งาน
นางอารี มีบุญมาก
เจ้าหน้าที่งาน
นางรุ่งฤดี ไพโรจน์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวอรอุมา ส่งบำเพ็ญ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวปิ่นฤทัย แผ่เต็ม
เจ้าหน้าที่งาน
นางวิลาวัลย์ เกตุเก้ว
เจ้าหน้าทีงาน
นายภูสิทธิ์ ใจดี
เจ้าหน้าทีงาน
นางสาวปิยะรัตน์ รอดแก้ว
เจ้าหน้าทีงาน
นางสาวศรปภัฏฐ์ ธรรมรักษ์
เจ้าหน้าที่งาน
นายภูวเดช แซ่ไหล
เจ้าหน้าที่งาน
นายณรงค์กร ทองหมื่น
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวณัฐสุดา คงทอง
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวนริศา มีภพ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวกุลิสรา คงสงค์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวปัทมา หงษ์บิน
เจ้าหน้าที่งาน
^