เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางพัชรีย์ ทองขวัญ
หัวหน้างาน
นางนันทรัตน์ ชนะชู
เจ้าหน้าที่งาน
นางศุภรัตน์ ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสกาวเดือน บริพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน
นางทัศนีย์ พงศ์สมัคร
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวสรัญญา นนทโชติ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวจันทร์ทิพย์ ฤทธิเรือง
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวณํฐวดี สุขประจันทร์
เจ้าหน้าทีงาน
นางสาวสุดารัตน์  นุ่นทอง
เจ้าหน้าทีงาน
นายณรงค์ชัย แซ่เตี้ย
เจ้าหน้าทีงาน
นายณัฐพงศ์ พลโครต
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวสุพิชชา  ชนะพลชัย
เจ้าหน้าที่งาน
นายวีรวัฒน์  รักดี
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวมณฑา ยี่หาญ
เจ้าหน้าที่งาน
นางรสิตา คงประสม
เจ้าหน้าที่งาน
นางรัตนาภรณ์ ศรเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่งาน
    
^