เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานวัดผลและประเมินผล

 นายณรงค์ชัย แซ่เตี้ย
หัวหน้างาน
นางรุ่งฤดี ไพโรจน์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวกนกนาถ จันทรโชตะ
เจ้าหน้าที่งาน
นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวขวัญใจ สีตอง
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวปริยากรณ์ เจ้ยงาน
เจ้าหน้าที่งาน
นายธีระพงศ์ แก้วทอง
เจ้าหน้าที่งาน
นางสุภาวรรณ จันทร์หยู
เจ้าหน้าที่งาน
นายอรรถวุฒิ รักวงค์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวปิยรัตน์ รอดแก้ว
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวยุหงษ์ บัวสกุล
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวพัทธนันท์ สมพร
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวสิรารัตน์ สงเทพ
เจ้าหน้าที่งาน
^