เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวจตุพร ตรีตรง
หัวหน้างาน
นางสาวสยุมพร แซ่แต้
เจ้าหน้าที่งาน
นางจตุพร กิจผลิต
เจ้าหน้าที่งาน
นางนรินทร์ นวลเจริญ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวกัตติกา แก้วขาว
เจ้าหน้าที่งาน
นางเบญจวรรณ พนมรักษ์
เจ้าหน้าที่งาน
นางนริศรา สงวนคำ
เจ้าหน้าที่งาน
นางวิลาวัลย์ เกตุแก้ว
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาววริยา อาหลี
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาววลัยภรณ์  ดูเพชร
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวสกาวรัตน์ เห็นพร้อม
เจ้าหน้าที่งาน
นางสุพรรณี วังบุญคง
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวอรอุมา ส่งบำเพ็ญ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวนริศา มีภพ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวสิรารัตน์ สงเทพ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวภูริชญา คงชาติ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวสุภารัตน์ เภรีฤกษ์
เจ้าหน้าที่งาน
นายทิวากร เกื้อสม
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวกัลยา บุปผากิจ
เจ้าหน้าที่งาน
นายวิศวชิต หนุมาศ
เจ้าหน้าที่งาน
นางสุภาวรรณ จันทร์หยู
เจ้าหน้าที่งาน
^