เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายจเรวัฒน์ สุระยอด

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาววาทิณีย์ สังข์อินทรีย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางนงนภัส เดชสวรรณ

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางจุไรรัตน์เยี่ยงกุลเชาว์

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวกันตนา เครือสวรรณ

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวฐาปนี บุญล้ำ

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวจริยา จันทร์เรือง

  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 • thumbnail

  นางอภิญญา อ่อนวัช

  คนงาน

 • thumbnail

  นางปราณี บุญสำราญ

  คนงาน

 • thumbnail

  นางวีระนุช กิ่งรัตน์

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสริยา กาญจนากิจ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายพรชัย บุญสำราญ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ลัทธิพรหม

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสมพร บุญสำราญ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายอิศเรศ อิสลาม

  คนงาน

 • thumbnail

  นายภักดี สระบัว

  คนงาน

 • thumbnail

  นายชัชวีร์ วรรณทอง

  ช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายเอกพร ไตรเมศ

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายภานุมาศ ทะวาย

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายสัญญา บุญสำราญ

  พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายไตรรัตน์ ราโชกาญน์

  พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายนพรัตน์ อิสลาม

  คนงาน

 • thumbnail

  นางจำปา ระบำ

  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวปัทมา หงส์บิน

  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ,งานศูนย์ข้อมูลข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายเสฎฐพงศ์ ฝอยทอง

  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางสาวชัชชุฎา ไหมสีเสน

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสาวพันธนันท์ สมพร

  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา บุปผากิจ

  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นางศิริกานต์ วงศ์สวัสดิ์

  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 • thumbnail

  นายสุทธิชาติ บุญสำราญ

  เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียน การสอน

 • thumbnail

  นางรัตนาภรณ์ ศรเกลี้ยง

  เจ้าหน้าที่วานวิทยบริการและห้องสมุด

 • thumbnail

  นางรสิตา คงประสม

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 • thumbnail

  นางพจนี นาสิทธิ์

  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา,โครงการพิเศษและบริการชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวหวานฤดี สุดทุ่ม

  เจ้าหน้าที่ร้านค้าสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

 • thumbnail

  นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง

  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

^