เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 • thumbnail

  นางสาวปิ่นฤทัย แผ่เต็ม

  ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางสยุมพร แซ่แต้

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวจินดาหรา ขำคม

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายกฤษณพร พุ่มนุ่ม

  ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นางสาวนาถธิดา พงษ์สวัสดิ์

  ครูพิเศษสอน

 • thumbnail

  นายทิวากร เกื้อสม

  ครูพิเศษสอน

 • thumbnail

  นางสาวศุภวรรณ สุวรรณ์

  ครูพิเศษสอน

 • thumbnail

  นางสาวณัฐสุดา คงทอง

  ครูพิเศษสอน

 • thumbnail

  นางสาวภูริชญา คงชาติ

  ครูพิเศษสอน

 • thumbnail

  นางลลิตา สมเขาใหญ่

  ครูพิเศษสอน

 • thumbnail

  นางสาวสุขุมาลย์ หนุมาศ

  ครูพิเศษสอน

^